งานประกันคุณภาพภายใน
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2562 (อ่าน 338) 27 ธ.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2560 (อ่าน 327) 27 ธ.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2561 (อ่าน 349) 27 ธ.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2563 (อ่าน 321) 27 ธ.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย ปี 2564 (อ่าน 322) 27 ธ.ค. 64
รายงาน SAR โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ปี 2560 (อ่าน 306) 27 ธ.ค. 64
รายงาน SAR โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ปี 2561 (อ่าน 329) 27 ธ.ค. 64
รายงาน SAR โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ปี 2562 (อ่าน 318) 27 ธ.ค. 64
รายงาน SAR โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ปี 2563 (อ่าน 183) 27 ธ.ค. 64